De blijde boodschap

Het evangelie is DE blijde boodschap van God voor jou, en het is van belang dat ieder mens te weten komt wat dit evangelie nou echt is. Er zijn mensen die jaren naar de kerk gaan, maar nog steeds niet weten wat het evangelie nou eigenlijk betekent. Dat komt omdat veel mensen denken dat het erom gaat dat wij goede dingen voor God doen, maar deze boodschap heeft juist alles te maken met het goede wat God voor ons deed. Een belangrijke waarheid om te beseffen is, dat wij als mens God niet kunnen uitleggen. Met ons verstand zullen we Hem nooit kunnen bevatten, omdat ons verstand enorm tekort schiet bij de grootheid en almacht van God. God de schepper, en ons probleem God is de schepper van alles wat leeft. Hij is de oorsprong van al het bestaan en Hij heeft de aarde en heel het universum gemaakt. Ook schiep God de mens naar Zijn evenbeeld, en gaf Hij de mens een vrije wil om zelf keuzes te maken. Zo koos de eerste mens ervoor om te zondigen. Daardoor kwam de dood in de wereld en werd de mens verwijderd uit de aanwezigheid van God. Dit heeft ervoor gezorgd dat ieder mens die nu geboren wordt, God niet kent. Dit is HET grote probleem wat maakt dat heel veel mensen niet weten waar het om gaat in het leven. En als ze over God horen denken ze: het zal wel. Maar wij als mensen moeten weer terug naar hoe God het bedoeld heeft: om in een relatie met Hem te leven. Gods oplossing Gods oplossing voor jouw probleem is Jezus Christus. Hij kwam naar deze aarde toe en werd mens om zo aan ons te laten zien wie God is. Maar Zijn uiteindelijke doel was om Zijn leven op te offeren in een vreselijke kruisdood. Jezus Zelf was perfect en had nooit iets verkeerd gedaan, maar aan het kruis kwam de straf voor alle zonden van de hele wereld op Hem. Ook al jouw zonden heeft hij op zich genomen. Dit moest gebeuren omdat wij als mens door onze zonden allemaal schuldig staan voor God. Er moest een prijs betaald worden, omdat God het kwaad niet zomaar door de vingers kan zien. Daarom gaf Jezus Zijn eigen lichaam als offer voor de zonden die jij en ik begaan hebben: Hij stierf in onze plaats! Na 3 dagen stond Hij weer op uit de dood, en nu leeft Hij voor eeuwig. Hij zegt in de Bijbel: Ieder die in Mij gelooft zal God de Vader leren kennen. Hij is de persoon die je weer in contact met God brengt, zoals het bedoeld is. “Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14:6) Doordat Jezus voor jou aan het kruis stierf heeft er een grote omwisseling plaats gevonden. Ik zal je een aantal voorbeelden geven:

  • Wij stonden schuldig voor God – Maar Jezus droeg, terwijl Hij onschuldig was, jouw straf aan het kruis.
  • Wij waren zondaren – Maar Jezus werd tot zonde gemaakt waardoor je nu rechtvaardig (zonder zonden) kunt zijn.
  • Wij verdienden de dood – Maar Jezus stierf onze dood waardoor wij nu eeuwig mogen leven.

Eigenlijk gaat het er om dat Jezus voor jou de losprijs heeft betaald en het met God in orde heeft gemaakt. Dat noemen we verzoening. Jezus heeft ons verzoend met God de Vader door Zijn eigen bloed voor jou te geven, en daardoor is de weg naar God open voor iedereen. “De Heer stelt wat hij heeft beloofd, niet uit, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen.” (2 Petrus 3:9) In de praktijk: Door te geloven ontvang je wat Jezus voor jou gedaan heeft. Maar daarin is het ook van belang dat je niet alleen denkt: ‘het zal wel zo zijn’, maar dat je Jezus uitnodigt om in je leven (je hart) te komen. Dit doe je door in gebed te erkennen dat je Hem nodig hebt en door je leven aan Hem te geven. Jezus is niet dood. Hij leeft! En daarom kun je nu je ogen sluiten en wat tegen Hem zeggen. Bijvoorbeeld: Jezus ik heb ontdekt dat ik een zondaar ben, en dat ik een redder nodig heb in mijn leven. Ik ontvang Uw offer aan het kruis en geloof dat U de Zoon van God bent. Ik reken voorgoed af met mijn eigen egoïsme en start vanaf nu een nieuw leven met U. Ik nodig U uit om in mijn hart te komen. Vervul mij alstublieft met Uw Heilige Geest. Dank U dat U voor mij stierf en dat ik nu voor eeuwig Uw eigen kind mag zijn. In Jezus naam, Amen! Neem de stap om de volgende tekst hardop te zeggen (maak deze keus met je hart): Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. Ik wil dat Hij de Heer van mijn leven wordt. Handtekening ____________Datum_____________ “Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered.” (Romeinen 10:9)

Advertenties